Hyvät muuvit -hanke auttaa liikunnan juurruttamisessa asumisyksiköiden arkeen

Frisbeegolfia

Katariina Jauhiainen aloitti elokuussa Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n hallinnoiman Hyvät muuvit -hankkeen koordinaattorina. Kolmivuotisessa hankkeessa (2019–2022) parannetaan palveluasumisen piirissä olevien mielenterveyskuntoutujien ja vaikeavammaisten henkilöiden vapaa-ajan liikuntamahdollisuuksia sekä kehitetään heidän tarpeisiinsa sopivia lähiliikunnan konsepteja.

Hankkeen pääyhteistyökumppani on Aspa-säätiö ja valtakunnallisena toimijana mukana on Mielenterveyden Keskusliitto. Lisäksi kumppaneina hankkeessa ovat paikalliset asumis- ja toimintayksiköt Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pirkanmaan alueilla.

Hankkeen aikana toteutetaan yhdeksän pilottia asumis- ja palveluyksiköissä, klubitaloyhteisössä sekä mielenterveysyhdistyksen kohtaamispaikassa. Ne sijaitsevat Turussa, Salossa, Porissa, Ulvilassa, Raumalla, Tampereella, Lempäälässä ja Valkeakoskella. Pilotit käynnistyvät vuoden 2020 alkupuolella Turusta ja Salosta.

Ennen pilottia työntekijöille ja asukkaille järjestetään alkukysely ja Katariina Jauhiainen käy etukäteen tutustumassa yksikön toimintaan ja tapaamassa ihmisiä. Pilotti suunnitellaan yhdessä kunkin kohteen henkilöiden kanssa vastaamaan tavoitteita ja toiveita, joita alkukartoituksessa tulee esille.

Pilotti ei ole pelkästään yksi liikuntapäivä, vaan se voi olla pitempiaikainen jakso, jonka aikana erilaista liikuntatoimintaa järjestetään yksikön omissa tiloissa ja mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään lähiympäristön liikuntamahdollisuuksia, kuten keilahallia, kuntosalia tai luontopolkua.

Yksi hankkeen tärkeimmistä tavoitteista on yhteistyön rakentaminen yksiköiden ja lähialueen toimijoiden – esimerkiksi kunnan erityisliikunnanohjaajan ja paikallisten urheiluseurojen – välillä.

– Haluamme välttää sitä, että yksikön työntekijät tuntisivat tämän hankkeen tuovan heille vain lisää työtä. Päinvastoin, pyrimme antamaan heille työkaluja matalan kynnyksen liikunnan järjestämiseen ja tietoa siitä, mistä kysyä apua, kun on tarve – on se sitten kunnan erityisliikunnanohjaaja tai me täällä VAU:ssa, Jauhiainen toteaa.

Ulkoisten yhteistyökuvioiden ohella Hyvät muuvit -hankkeessa on oleellista rakentaa yhteistyötä myös yksikön henkilöstön ja asukkaiden välillä.

– Pilottiyksikköön perustetaan liikuntatiimi, jossa on mukana sekä työntekijöitä että asukkaita. He ideoivat toimintaa yhdessä niin, että se vastaa yksikön asukkaiden toiveita ja tarpeita. Näin pyrimme aktivoimaan ja tukemaan yksikön omaa toimijuutta sekä saamaan uutta toimintaa heti osaksi arkea, Jauhiainen sanoo.

Tavoitteena on, että liikuntatiimit jäävät elämään yksiköissä myös pilottien jälkeen. Jauhiainen painottaa, ettei yksiköitä muutenkaan jätetä oman onnensa nojaan pilotin päättymisen jälkeen vaan tukea ja seurantaa jatketaan koko hankkeen ajan. Heti pilotin päättymisen jälkeen yksikölle teetetään uusi kysely, jonka tulosten pohjalta arjen liikuntatoimintaa voidaan jatkaa ja jalostaa.

Lisäksi hankkeeseen liittyy avoimella kutsuperiaatteella toteutettavia liikuntakokeilutapahtumia kaikilla kolmella pilottialueella. Tapahtumiin voivat osallistua kaikki pilottiyksiköt riippumatta siitä, onko yksikössä jo järjestetty pilotti vai ei.

Tarkoituksena on, että hankkeen aikana kehittyviä asumisyksiköiden lähiliikuntakonsepteja voidaan jatkossa levittää ympäri Suomea. Vaikka Hyvät muuvit -hanke keskittyy mielenterveyskuntoutujien ja vaikeavammaisten asumispalveluihin, on hankkeen anti siirrettävissä myös muun palveluasumisen piiriin.

Lisätiedot Hyvät muuvit -hankkeestahttps://www.vammaisurheilu.fi/hyvat-muuvit

Hyvät muuvit -logo