Esteettömyys

Liikuntatilojen olosuhdeneuvonta

Esteettömästä ympäristöstä hyötyvät kaikki, mutta erityisen tärkeää se on liikkumis- ja toimimisesteisille sekä esimerkiksi ikääntyville ja lapsiperheille.

Rakennetun liikuntaympäristön esteettömyyttä tulee tarkastella monitahoisesti liikkumisen, näkemisen ja kuulemisen esteettömyyden sekä tilojen helpon ymmärrettävyyden näkökulmasta.

Liikuntapaikkojen suunnittelussa tulee huomioida liikkujien ja urheilijoiden lisäksi yleisö, ohjaajat ja muut tilassa toimivat henkilöt. Liikuntarakentaminen ja liikuntatilojen korjaukset edellyttävät paraurheilun ja soveltavan liikunnan erityispiirteiden ymmärtämistä.

Paras osaaminen liikuntatilojen esteettömyyden erityispiirteisiin löytyykin meiltä Suomen Paralympiakomiteasta.

Esteettömyyskartoitus, esteettömyysselvitys vai esteettömyyskuvailu – milloin valita mikäkin?

Katso oheisesta infograafista, mihin esteettömyyskartoitus, -selvitys ja -kuvailu on tarkoitettu ja mihin niillä pyritään.

Taulukko valintaperusteista.

Lue ja lataa käyttöösi infograafi PDF-versiona

Esteettömyyskartoitukset

Esteettömyyskartoituksessa tilojen toimivuutta ja turvallisuutta tarkastellaan kaikkien käyttäjien, kuten liikkujien/urheilijoiden, ohjaajien ja yleisön näkökulmasta. Esteettömyyttä tarkastellaan katkeamattomana ketjuna kohteeseen saapumisesta (ulkotilat) tiloissa toimimiseen (sisätilat).

Koulutetun kartoittajan tekemä liikuntapaikkojen esteettömyyskartoitus tuottaa tietoa esteellisistä kohdista, auttaa arvioimaan investointitarpeita ja säästää siten turhalta työltä.

Esteettömyyskartoituksissa hyödynnetään Invalidiliiton ESKEH-menetelmää. ESKEH-menetelmä on eri vammaryhmien esteettömyysnäkökulmat huomioiva, objektiivinen, yleispätevä ja luotettava menetelmä esteettömyyden kartoittamiseen.

Kartoituksen tuotoksena kartoituksen tilaaja saa kuvallisen kartoitusraportin, joka sisältää kehittämisehdotuksia esteettömyyden parantamiseen.

Tutustu kartoittamiseen käytettäviin lomakkeisiin ja malliraportteihin:

 

Lue lisää esteettömyyskartoituksen tekemisestä ja tilaa kartoitus liikuntapaikkaan tai luontokohteeseen

 

Esteettömyyskuvaukset

Esteettömyyskartoitusraportti on usein pitkä ja seikkaperäinen selostus esteettömyyspuutteista, joten se ei sellaisenaan sovellu verkkosivuilla julkaistavaksi. Esteettömyyskartoitusraporttia voi kuitenkin hyödyntää liikuntatilojen esteettömyyden kuvailemisessa esteettömyyskuvauksen tuottamisessa esimerkiksi liikuntatilan verkkosivuille. 

Esteettömyyskuvaus voi myös sisältää esteettömyyskartoitusraportista löytyviä teknisiä tietoja, kuten kynnysten tai portaiden korkeus jne. Tärkeintä on, että se on mahdollisimman tarkka, mutta samalla selkeä, kaikkien ymmärrettävä kuvaus liikuntatilan ominaisuuksista, koska asiakkaiden tai liikkujien tarpeet vaihtelevat. Alla kaksi erilaista mallia esteettömyyskuvausten tekemiseen.

Ensimmäisessä ohjeessa on erilaisia apukysymyksiä, joihin vastaamalla voi esimerkiksi liikuntakerhon vetäjä laatia kerhoon tuleville esteettömyyskuvauksen kerhon tiloista. Tämän ohjeen avulla esteettömyyskuvauksen tekeminen vaatii tilan tuntemisen ennakkoon hyvin.

Ilman esteettömyyskartoitusta tehty esteettömyyskuvailumalli (pdf)

Toinen ohjeista hyödyntää kohteesta tehtyä esteettömyyskartoitusraporttia. Tätä ohjetta voi hyödyntää esimerkiksi koulutettu esteettömyyskartoittaja tehdessään esteettömyyskuvausta tilasta.

Esteettömmyskartoituksen pohjalta tehty esteettömyyskuvailumalli (pdf)

Esteettömyysselvitys

Esteettömyysselvitys on selvitys uudisrakennuksen esteettömyydestä suunnitteluvaiheessa. Vasta suunnitteluvaiheessa olevasta kohteesta ei vielä voida tehdä esteettömyyskartoitusta.

Esteettömyysselvityksiä tekevät koulutetut esteettömyyskartoittajat, jotka ovat lisäksi kouluttautuneet lukemaan rakennuspiirustuksia. Tarvitset esteettömyysselvityksen esimerkiksi valtionavustushakemuksen liitteeksi.

Esteettömyysselvityslomake opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla

Luontokohteiden esteettömyyskartoitukset

Esteettömien luontoreittien ja -kohteiden kartoittaminen on tärkeää, jotta retkeilijä saa etukäteen mahdollisimman tarkkaa ja paikkansa pitävää tietoa reitin vaativuudesta ja omista mahdollisuuksista liikkua reitillä tai hyödyntää luontokohteen palveluita. Näin hän voi itse arvioida soveltuuko luontokohde juuri hänelle.

Esteettömyyskartoittajalla on valittavanaan kaksi kartoituslomakekokonaisuutta. Maasto ja rakentaminen vaikuttavat siihen, kumpaa lomakekokonaisuutta esteettömyyden kartoittamiseen kannattaa käyttää.

Jos kyseessä on rakennettu reitti ja se sijaitsee esimerkiksi kaupungissa, yleensä kannattaa käyttää esteettömän luontoreitin kartoituslomaketta.

Jos reitistä edes osa on rakentamatonta tai on jo ennakkoon tiedossa, että reitillä on paljon pituus- tai sivuttaiskaltevuutta, silloin käytetään vaativan esteettömän reitin kartoituslomakkeita.

Luontoreittien esteettömyyskartoituslomakkeet ja opas kartoituslomakkeiden käyttöön

Esteettömien luontoreittien reittikuvaukset

Luontoreitistä etukäteen saatava esteettömyystieto on tärkeää, jotta retkeä suunnitteleva saa tarvitsemansa tiedot kohteesta. Etukäteistiedon avulla retkeilijä voi arvioida soveltuuko retkikohde hänelle, ja miten retkelle tai reitille kannattaa varautua, esimerkiksi pärjääkö yksin tai tarvitseeko avustajaa tai reitille soveltuvaa apuvälinettä.

Reittikuvaus on yleensä sanallinen, mutta voi sisältää myös kuvia, videoita ja karttakoordinaatteja, joilla merkitään esimerkiksi lähtö- tai saapumispaikka, nuotiopaikka, erityinen nähtävyys tai esteetön puucee.

Malli esteettömän luontoreitin reittikuvaukseen (pdf)

 

Lisätietoa esteettömästä luontoliikunnasta ja luontoreittien kartoittamisesta löydät Luonto kaikille -sivuiltamme 

 

Linkkejä esteettömyyteen

 

Yhteystiedot