Esteettömyys

Liikuntatilojen olosuhdeneuvonta

Esteettömästä ympäristöstä hyötyvät kaikki, mutta erityisen tärkeää se on liikkumis- ja toimimisesteisille sekä esimerkiksi ikääntyville ja lapsiperheille.

Rakennetun liikuntaympäristön esteettömyyttä tulee tarkastella monitahoisesti liikkumisen, näkemisen ja kuulemisen esteettömyyden sekä tilojen helpon ymmärrettävyyden näkökulmasta. Lisäksi liikuntapaikkojen suunnittelussa tulee huomioida liikkujien ja urheilijoiden lisäksi yleisö, ohjaajat ja muut tilassa toimivat henkilöt. Liikuntarakentaminen ja liikuntatilojen korjaukset edellyttävät vammaisurheilun erityispiirteiden ymmärtämistä. Paras osaaminen liikuntatilojen esteettömyyden erityispiirteisiin löytyy meiltä Suomen Paralympiakomiteasta.

Esteettömyyskartoitus-, selvitys- ja kuvailu – milloin valita mikäkin?

Alla on esitelty liikuntatilojen esteettömyyskartoitus, -selvitys ja -kuvailu. Oheisesta infograafista voit katsoa, mihin tarkoitukseen mikäkin näistä on tarkoitettu ja mihin niillä pyritään. Infograafi löytyy täältä.

Esteettömyyskartoitukset

Esteettömyyskartoituksessa tilojen toimivuutta ja turvallisuutta tarkastellaan kaikkien käyttäjien, kuten liikkujien/urheilijoiden, ohjaajien ja yleisön näkökulmasta. Esteettömyyttä tarkastellaan katkeamattomana ketjuna kohteeseen saapumisesta (ulkotilat) tiloissa toimimiseen (sisätilat).

Koulutetun kartoittajan tekemä liikuntapaikkojen esteettömyyskartoitus tuottaa tietoa esteellisistä kohdista, auttaa arvioimaan investointitarpeita ja säästää siten turhalta työltä.

Esteettömyyskartoituksissa hyödynnetään Invalidiliiton ESKEH-menetelmää. ESKEH-menetelmä on eri vammaryhmien esteettömyysnäkökulmat huomioiva, objektiivinen, yleispätevä ja luotettava menetelmä esteettömyyden kartoittamiseen.

Kartoituksen tuotoksena kartoituksen tilaaja saa kuvallisen kartoitusraportin, joka sisältää kehittämisehdotuksia esteettömyyden parantamiseen.

Tästä alta löydät kaikki kartoittamiseen käytettävät lomakkeet sekä malliraportit:

Voit tutustua tarkemmin esteettömyyskartoituksen tekemiseen ja Paralympiakomitean liikuntapaikkoihin erikoistuneisiin esteettömyyskartoittajiin täältä.

Esteettömyyskuvaukset

Esteettömyyskartoitusraportti on usein pitkä ja seikkaperäinen selostus esteettömyyspuutteista, joten se ei sellaisenaan sovellu verkkosivuilla julkaistavaksi. Esteettömyyskartoitusraporttia voi kuitenkin hyödyntää liikuntatilojen esteettömyyden kuvailemisessa esteettömyyskuvauksen tuottamisessa esimerkiksi liikuntatilan verkkosivuille. 

Esteettömyyskuvaus voi myös sisältää esteettömyyskartoitusraportista löytyviä teknisiä tietoja, kuten kynnysten tai portaiden korkeus jne. Tärkeintä on, että se on mahdollisimman tarkka, mutta samalla selkeä, kaikkien ymmärrettävä kuvaus liikuntatilan ominaisuuksista, koska asiakkaiden tai liikkujien tarpeet vaihtelevat. Alla kaksi erilaista mallia esteettömyyskuvausten tekemiseen.

Ensimmäisessä ohjeessa on erilaisia apukysymyksiä, joihin vastaamalla voi esimerkiksi liikuntakerhon vetäjä laatia kerhoon tuleville esteettömyyskuvauksen kerhon tiloista. Tämän ohjeen avulla esteettömyyskuvauksen tekeminen vaatii tilan tuntemisen ennakkoon hyvin.

Siirry ilman esteettömyyskartoitusta tehtyyn esteettömyyskuvailumalliin tästä (pdf)

Toinen ohjeista hyödyntää kohteesta tehtyä esteettömyyskartoitusraporttia. Tätä ohjetta voi hyödyntää esimerkiksi koulutettu esteettömyyskartoittaja tehdessään esteettömyyskuvausta tilasta.

Siirry esteettömmyskartoituksen pohjalta tehtyyn esteettömyyskuvailumalliin tästä (pdf)

Esteettömyysselvitys

Esteettömyysselvitys on selvitys uudisrakennuksen esteettömyydestä suunnitteluvaiheessa. Kohteesta mikä on vasta suunnitteluvaiheessa ei vielä voi tehdä esteettömyyskartoitusta. Esteettömyysselvityksiä tekevät koulutetut esteettömyyskartoittajat, jotka ovat lisäksi kouluttautuneet lukemaan rakennuspiirustuksia. Tarvitset esteettömyysselvityksen esimerkiksi valtionavustushakemuksen liitteeksi.

Esteettömyysselvityslomake opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla

Luontoliikunnan esteettömyyskartoitukset

Esteettömien luontoreittien kartoittaminen on tärkeää, jotta retkeilijä saa etukäteen mahdollisimman tarkkaa ja paikkansa pitävää tietoa reitin vaativuudesta. Näin hän voi itse arvioida soveltuuko se juuri hänelle.

Esteettömyyskartoittajalla on valittavanaan kaksi kartoituslomakekokonaisuutta. Maasto ja rakentaminen vaikuttavat siihen, kumpaa lomakekokonaisuutta esteettömyyden kartoittamiseen kannattaa käyttää. Yleensä jos kyseessä on rakennettu reitti ja se sijaitsee esimerkiksi kaupungissa, kannattaa käyttää esteettömän luontoreitin kartoituslomaketta. Jos reitistä edes osa on rakentamatonta tai on jo ennakkoon tiedossa, että reitillä on paljon pituus- tai sivuttaiskaltevuutta, niin silloin käytetään vaativan esteettömän reitin kartoituslomakkeita.

Luontoreittien esteettömyyskartoituslomakkeet ja opas kartoituslomakkeiden käyttöön löytyvät täältä

Esteettömien luontoreittien reittikuvaukset

Luontoreitistä etukäteen saatava esteettömyystieto on tärkeää, jotta retkeä suunnitteleva saa tarvitsemansa tiedot kohteesta. Etukäteistiedon avulla retkeilijä voi arvioida soveltuuko retkikohde hänelle, ja miten retkelle tai reitille kannattaa varautua, esimerkiksi pärjääkö yksin tai tarvitseeko avustajaa tai reitille soveltuvaa apuvälinettä. Reittikuvaus on yleensä sanallinen, mutta voi sisältää myös kuvia, videoita ja karttakoordinaatteja, joilla merkitään esimerkiksi lähtö- tai saapumispaikka, nuotiopaikka, erityinen nähtävyys tai esteetön puucee.

Malli esteettömän luontoreitin reittikuvaukseen löytyy täältä (pdf)

 

Lisätietoa esteettömästä luontoliikunnasta ja luontoreittien kartoittamisesta löydät Paralympiakomitean Luonto kaikille -sivuilta 

 

Linkkejä esteettömyyteen

Yhteystiedot