Opiskelijoille

Mistä aihe opinnäytetyöhön? Tai korvaava tehtävä opintoihin? Mistä arvokasta kokemusta vammaisurheilun parista? Ota rohkeasti yhteyttä Paralympiakomitean toimistoon!

Opinnäytestipendi

Ansiokkaille soveltavaa liikuntaa tai vammaisurheilua käsitteleville opinnäytetöille on jaossa stipendejä syksyllä 2021. Stipendejä jaetaan kahdessa kategoriassa:

  • Pro gradu- ja tohtorinväitöstason tutkielmille 2–3 noin 1000–2000 euron stipendiä
  • AMK-, opisto- tai kandidaattitason loppu- tai opinnäytetöille 2–3 kpl noin 250–500 euron stipendiä

Stipendit rahoittaa Suomen Punaisen Ristin alainen Ahos-säätiö, ja ne jakavat Suomen Paralympiakomitea ja Soveltava Liikunta SoveLi. Ahos-säätiö haluaa tukea soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun tutkimusta ja kannustaa alan tulevia ammattilaisia kehittelemään uusia innovaatioita. Ahos-opinnäytetyöstipendejä haetaan sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy täältä.

Opiskelija tai tutkija hakee stipendiä itse, liittää mukaan työn abstraktin, avainsanat, perustelut ja linkin sähköiseen opinnäytetyöhön. Vuoden 2021 stipendihakuun voi osallistua työllä, joka on valmistunut ja hyväksytty 1.9.2019–30.9.2021 välisenä aikana. Hakuaika päättyy 30.9.2021 ja stipendit jaetaan syksyllä 2021. Työ voi olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen.

Pro gradu- ja väitöskirjatasoisten töiden arvioinnissa painotetaan teknistä toteutusta, tieteellistä tasoa, innovatiivisuutta ja sovellettavuutta. Opisto-, AMK- ja kandidaattitasoisten opinnäytteiden kohdalla painotetaan erityisesti ennakkoluulottomuutta, käytännönläheisyyttä ja monialaisuutta.

Ahos-opinnäytestipendin sähköinen hakulomake

Tutkimusaiheita

Ensimmäiseksi on koottu esimerkkejä aiheista, jotka tukevat Paralympiakomitean tai soveltavan liikunnan käytännön ohjelmien tai tapahtumien toteuttamista. Lopuksi on koottu esimerkkejä ajankohtaisista aiheista, joissa tarvitaan lisää tutkittua tietoa.  

Käytännölliset opinnäytetyöt

  • Vammaisten ja toimintarajoitteisten henkilöiden liikunnan harrastamisen edistäminen
  • Eri ikäisillä, eri vammaryhmillä ja erilaisilla paikkakunnilla/olosuhteissa
  • Erilaisista ammattirooleista käsin (fyssari, toimintaterapeutti, sosionomi, liikunnanohjaaja, apuvälineteknikko ym.).
  • Etenkin vammaiset tytöt/naiset ja vaikeavammaiset
  • Pandemian vaikutukset ja sen huomioiminen
  • Ohjelmien kehittäminen ja seuranta, kuten Valtti, Hyvät Muuvit, Para School Day, Avoimet ovet -hanke, Junior Games, Liikuntamaa, luontoliikunta ja liikuntatilojen esteettömyys.
  • Tapahtumakonseptin, prosessien tai jonkin osa-alueen kehittäminen ja arviointi.
  • Paralympiakomitean jäsenyhdistysten kanssa toteutettavat (invalidi-, näkövamma-, kv-tuki, Munuais- ja maksaliitto & SYKE) liikuntatoiminnan kartoitukset ja kehittämissuunnitelmat.

Ajankohtaista juuri nyt (syksy 2021)

Liikunnan vammaispalvelut ja kuntoutus

Vammaispalvelulaki uudistuu. Miten nykyiset lait ja tukikäytännöt mahdollistavat liikunnan harrastamisen tilanteissa, joissa henkilö vammansa takia tarvitsee avustajaa tms, kuljetuspalveluita ja/tai välineitä? Mikä on liikunnan ja harrastamisen asema lakimuutoksessa?

Viite: YK:n vammaissopimus, Liikuntalaki, Yhdenvertaisuuslaki, THL:n Vammaispalvelujen käsikirja

Paraurheilijat /toimintarajoitteiset liikkujat ja COVID

Vammaiset/toimintarajoitteiset liikkujat ovat joutuneet rajoittamaan fyysistä aktiivisuuttaan ja harrastamistaan enemmän kuin vammattomat. Miksi? Millaisia selviytymisstrategioita liikkujilla ja palveluntarjoajilla on? Millaisilla keinoilla toimintarajoitteisten henkilöiden liikkumista ja paraurheilijoiden valmentautumista voidaan edistää poikkeusoloista huolimatta? Mikä on tilanne muissa maissa ja mitä ideoita voidaan tuoda Suomeen?

Viite:

- Paralympiakomitean Liikkujaksi-kysely 2021, Paralympiakomitean materiaalit →raportit

- Paralympiakomitean Avoimet ovet -hankkeen sivut

Paralajien tietopohja

Vammaisurheilulajien ja paraurheilijoiden kokonaisvaltaista valmennusta tukevat systemaattiset kirjallisuuskatsaukset. Mitä tutkimusten perusteella tiedetään liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisten tai elinsiirtourheilijoiden lajien erityispiirteistä, olosuhteista, luokittelusta, välineistä, valmennuksesta, kuormituksesta, testaamisesta, jne?  

- Erityisesti Paralympiakomitean vastuulajeissa (elinsiirtourheilu, Special Olympics, maalipallo, sokkopingis, pyörätuolirugby, boccia, parajääkiekko, näkövammaisten ampumaurheilu, sähköpyörätuolisalibandy, näkövammaisten shakki ja voimanosto).

Viite: Paralympiakomitean lajisivut

Vammaiset vaikuttajiksi, osallisuus

Vammaiset vaikuttajiksi -hanke käynnistyi vuodenvaihteessa 2020–2021. Missä määrin vammaisia henkilöitä toimii vaikuttajina, päättäjinä, työntekijöinä tai vapaaehtoisina urheilun ja liikunnan kentillä? Mikä osallistumista estää ja millaista tukea eri toimijat tarvitsevat, jotta vammaisten henkilöiden osallisuus paranisi?

Viite: Paralympiakomitean Vammaiset vaikuttajiksi -hankkeen sivut

Vertaisohjaajuus

Iloliikuttaja-koulutus uusiutui vuoden 2016 alusta. Uudet Iloliikuttajat käyvät kaksiosaisien koulutuksen ja välissä on etätehtäviä/ohjausta omassa yhdistyksessä. Miten kaksiosainen koulutus toimii ja antaako se tarpeelliset valmiudet vertaisohjaajana toimimiseen? Millaisia kehittämistarpeita Iloliikuttaja-koulutuksen käyneet tuovat esiin?

Viite: Paralympiakomitean Liikkujan Polku/ Iloliikuttaja -sivut

Legacy, isot tapahtumat

Paralympialaisten legacy (”perintö”) puhuttaa maailmalla. Onko tapahtumalla vaikutuksia yhteiskuntaan, paranevatko vammaisten henkilöiden palvelut tai asema. Millaisin kumppanuuksin tai toimenpitein tapatumia toteutetaan. Ja missä määrin ja miten kotimaisilla tapatumilla (Pajulahti Games, European Paralympic Youth Games, Para School Day -konsepti) voidaan vaikuttaa asenteisiin tai palveluihin.

Viite: Teemalla Paralympics ja Legacy löytyy artikkeleita mm. tutkijoilta David Legg, David Howe, Ian Brittain, Laura Misener ja Verity Postlewhite

Vammaisurheilulajien historia

Integraatioprosessien myötä vammaisurheilun lajivastuu on siirtynyt lajiliitoille jo yli 20 lajissa tai liikuntamuodossa. Lajit ovat kuitenkin (muutamin poikkeuksin) syntyneet vammais(urheilu)järjestöissä, kuten Näkövammaisten Liitossa, Suomen Invalidien Urheiluliitossa (SIU) tai Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheilussa (SKLU), joista kaksi viimeisintä lakkautettiin Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAUn myötä. Myös VAU on lakkautettu. Vammaisurheilun arkistot näiden järjestöjen ajalta ovat Urheilumuseon kokoelmissa ja laaja kuva-arkisto Suomen Paralympiakomiteassa. Lajien syntyä ja kehkeytymistä nykymuotoihinsa ovat voimakkaasti ohjanneet kansainväliset järjestöt ja säännöt.

Lakkautettujen järjestöjen arkistoaineistot löytyvät Suomen Urheilumuseon verkkosivujen aineistohaun kautta. Paralympiakomitean verkkosivuille on koottu vammaisurheilun historiaa, kuten Vammaisurheilu Suomessa historianäyttely (2008).

Viimeisimpiä historiikkeja:

- Lauri Jaakkola (2021) 60 vuotta suomalaista maalipalloa -historiikki https://www.paralympia.fi/urheilu/lajit/maalipallo/historiikki

- Marita Kokkonen (2020) Samalla tatamilla, sovellettuja judoa 30 vuotta (Suomen Judoliitto)

Paraurheilun eettiset ja yhdenvertaisuuskysymykset

Kansainvälisen kilpailun kiristyminen tuo mukanaan myös monimutkaisia eettisiä haasteita. Liikkujan ja urheilijan polulla eteneminen voi poiketa ns. normiurheilusta. Lisää ymmärrystä tarvitaan etenkin urheilijoiden näkökulmasta esimerkiksi polulle pääsyyn liittyvistä kysymyksistä, lajien luokittelujärjestelmistä ja -tilanteista, apurahojen yhdenvertaisuudesta ja urheilijoiden taloudesta, sukupuolten tasa-arvosta ja eri vammaryhmien yhdenvertaisuudesta urheilun kentillä, kiusaamisesta ja häirinnästä sekä ammatikseen urheilevien haasteista sovittaa arki ja vammaispalvelut huippu-urheilu-uran tueksi.   

Viite:

- SUEK (2020) Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa -raportti.

- OKM:n ja Paralympiakomitean tavoiteasiakirja 2021–2024 ja Paralympiakomitean vastuullisuussuunnitelma (2021), jotka löytyvät Paralympiakomitean verkkosivuilta: materiaalit→ Paralympiakomitean dokumentit

 Vammaiserityisyys ja kehityskumppanuus inklusiivisissa ohjelmissa

Inkluusio etenee. Paralympiakomitea pyrkii ottamaan kehityskumppanin roolin, tukemaan tarvittaessa ja vähitellen siirtymään taka-alalle, kun erityistietoa tai -tukea ei enää tarvita. Lajien siirtyminen lajiliittoihin, urheiluseurojen inklusiiviset ja erityisryhmät, kansallispuistojen esteettömät polut, asumispalvelujen henkilöstön osaamisen lisääntyminen tai Olympiakomitean Lasten Liike -konsepti ovat esimerkkejä inkluusion muutoksesta. YK:n vammaissopimus kuitenkin edellyttää, että vammaisten henkilöiden osallistumisesta ja osallistumisen esteistä kootaan systemaattista tietoa. Kehitystyön tueksi tarvitaan osallistujapalautetta ja yhdenvertaisuuden tilan arvioimiseksi tarvitaan myös tietoa osallistujien määristä, sukupuolesta, iästä, vammataustasta tai toimintakyvystä ja niin edelleen.

Viite: Suomen Paralympiakomitean (myös VAU:n aikana julkaistut) raportit lajiliittojen ja seurojen tilanteesta (mm. Saari 2015; 2011; Saari & Sipilä 2018; Avoimet ovet seurakysely Liikuttaako -raportissa (2021)

Vammaisurheilulajien esteettömyyskriteerit

Suomen Paralympiakomitea edeltäjäorganisaatioineen (mm VAU) ovat koonneet yhdessä Invalidiliiton esteettömyyskeskuksen kanssa eri liikuntalajien ja -muotojen esteettömyyskriteerit, joita käytetään liikuntatilojen esteettömyyskartoituksissa. Esteettömyys on kuitenkin aihealue, jossa tieto muuttuu nopeasti. Esimerkiksi IPC (kansainvälinen Paralympiakomitea) on koonnut oman esteettömyysoppaan. Esteettömyysohjeistuksen päivitys edellyttää eri maiden parhaiden käytäntöjen kokoamista, oppaiden vertailua, sisällönanalyysia ja suositusten tekemistä.

Viite: Paralympiakomitean verkkosivut → esteettömyys

- Kilpelä (2013). Esteettömät sisäliikuntatilat, OKM liikuntapaikkajulkaisu

- Invalidiliitto Esteettömyyskeskus. Esteettömyyskartoituslomakkeet.

- IPC (2020) Accessibility guide, 4th edition.

 

Yhteystiedot

Paralympiakomitea, tutkimuspäällikkö Aija Saari LitT, puh. 040 506 4208, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Vammaisurheiluun ja -liikuntaan liittyviä opinnäytetöitä

Yhteystiedot