Ahos-opinnäytetyöstipendit Kati Karinharjulle, Viola Asunmaalle, Juho Huttuselle ja Miro Pärnäselle sekä Iida Laitilalle

Kati Karinharju

Suomen Paralympiakomitea ja Soveltava Liikunta SoveLi ovat myöntäneet neljä 500–2000 euron arvoista Ahos-stipendiä ansioituneille soveltavaa liikuntaa ja paraurheilua käsitteleville opinnäytetöille.

Palkitut opinnäytetyöt käsittelevät älylaitteiden käyttöä selkäydinvammaisten henkilöiden fyysisen aktiivisuuden seurannassa, Pajulahdessa järjestettyjen European Para Youth Games -kisojen merkitystä sidosryhmille sekä kunnan liikuntapalvelujen kehittämistä toimintarajoitteisten henkilöiden näkökulmasta. Lisäksi yksi palkituista opinnäytetöistä piti sisällään ruotsinkielisen seuroille suunnatun matalan kynnyksen oppaan soveltavan liikunnan aloittamiseksi.

1000–2000 euron arvoiset stipendit myönnettiin tohtorinväitös- ja pro gradu -tasoisille tutkielmille. 500 euron arvoiset stipendit myönnettiin ammattikorkeakoulun opinnäytetöille. Stipendit rahoittaa Ahos-säätiö.

Tohtorinväitös- ja pro gradu -töiden arviointiraadissa olivat Suomen Paralympiakomitean tutkimuspäällikkö Aija Saari ja Jyväskylän yliopiston professori emeritus Pauli Rintala. Ammattikorkeakoulu- ja kandidaatintutkielmatason töiden arviointiraadissa olivat Paralympiakomitean koulutuskoordinaattori Piia Korpi ja Soveltava Liikunta SoveLin soveltavan liikunnan asiantuntija Nina Eränpalo.

Palkittuja opinnäytetöitä esitellään tarkemmin Liikuntatieteellisen seuran perjantaina 8.12. järjestämässä Soveltavan liikunnan aamuporinat -webinaarissa. Ilmoittaudu maksuttomaan webinaariin täältä.

Seuraavan kerran opinnäytetyöstipendejä jaetaan syksyllä 2025. Tuolloin palkittavissa ovat aikavälillä 1.9.2023–30.9.2025 valmistuneet opinnäytetyöt.

Stipendin saaneet opinnäytetyöt ja niiden palkitsemisperusteet

Kati Karinharju, University of Queensland 2022 (väitöstutkimus): Promotional physical activity for community-dwelling manual wheelchair users with spinal cord injury

Australiassa Queenslandin yliopistossa tehdyssä väitöstutkimuksessa selvitettiin älylaitteiden käyttöä ja luotettavuutta toimintarajoitteisten henkilöiden fyysisen aktiivisuuden seurannassa. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat selkäydinvammaiset henkilöt, jotka käyttävät pyörätuolia.

Pyörätuoliin kiinnitettävistä älylaitteista Apple Watch© ja Wheeleri osoittautuivat luotettavimmiksi, kun tarkastellaan pyörätuolilla kuljettua matkaa ja nopeutta.

Väitöstutkimus osuu ajankohtaiseen liikkumattomuuskeskusteluun. Se tuottaa tärkeää tietoa älylaitteiden mahdollisuuksista ja rajoituksista sekä toimintarajoitteisille henkilöille itselleen että tutkijoille.

Linkki Karinharjun väitöstutkimukseen

Palkintosumma: 2000€

Viola Asunmaa, Jyväskylän yliopisto 2023 (pro gradu): Paraurheilutapahtuma sidosryhmien silmin – Tapaustutkimus European Para Youth Games 2022 -tapahtuman merkityksistä sidosryhmille ja lähialueen toimijoille

Työssä tutkittiin Pajulahden urheiluopistossa järjestetyn European Para Youth Games 2022 -tapahtuman merkityksiä sidosryhmille ja lähialueen toimijoille. Tutkimus tuottaa uutta tietoa paraurheilutapahtumien vaikutuksista yhdenvertaisuuden edistämiseen ja laajentaa keskustelua vammaisten henkilöiden asemasta yhteiskunnassa. Tutkimuksen avaamat näkökulmat ovat hyödynnettävissä myös muiden paraurheilua koskevien tapahtumien järjestelyissä.

Linkki Asunmaan pro graduun

Palkintosumma: 1000€ 

Juho Huttunen & Miro Pärnänen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK 2023: Selvitystyö soveltavan liikunnan kehittämiseksi Seinäjoen kaupungin liikuntapalveluille

Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa soveltavan liikunnan kohderyhmän liikkumista ja liikuntapalveluita. Työssä huomioitiin kohderyhmän, toimijatahojen ja vertailukuntien näkökulmat.

Työ antoi toimeksiantajalleen Seinäjoen kaupungin liikuntapalveluille konkreettisia ja jo käyttöön otettuja toimia soveltavan liikunnan kehittämiseksi. Alueellisen näkökulman lisäksi työn teoreettinen viitekehys kokoaa soveltavaan liikuntaan liittyvät ajankohtaiset asiat tiiviiksi ja uusinta tietoa hyödyntäväksi tietopaketiksi sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Tietopakettiin sisältyy mm. nettisivujen saavutettavuuteen, kaupunkien esteettömyyteen, alueelliseen yhteistyöhön ja yleisesti soveltavan liikunnan lajitarjontaan ja -tapahtumiin liittyviä asioita.

Opinnäytetyön tuloksia voivat hyödyntää kaikki soveltavan liikunnan järjestämisen aloittamista ja kehittämistä suunnittelevat toimijat kuten kunnat, hyvinvointialueet, järjestöt, urheiluseurat ja oppilaitokset.

Linkki Huttusen ja Pärnäsen opinnäytetyöhön

Palkintosumma: 500€

Iida Laitila, Yrkeshögskolan Arcada 2023: Föreningsstigen i paraidrott: en handbok för idrottsföreningar

Opinnäytetyön tuloksena toteutettiin ruotsinkielinen seuroille suunnattu matalan kynnyksen opas soveltavan liikunnan aloittamiseksi ja ovien avaamiseksi kaikille harrastajille toimintakyvystä riippumatta.

Työssä hyödynnettiin relevantteja kansainvälisiä ja suomalaisia viitekehyksiä liikkujan ja urheilijan polun kuvaamiseen. Näiden pohjalta haettiin vastauksia siihen, miten seuratasolla voitaisiin lähteä kehittämään soveltavaa liikuntaa ja paraurheilua sekä miten seuroissa voidaan tukea paraurheilijoita etenemään tavoitteitaan kohti.

Vastaavaa ruotsinkielistä materiaalia ei ole entuudestaan olemassa ja osana opinnäytettä toteutettu opas tuokin tärkeän lisän kaikille avoimen liikunnan ja urheilun kehittämiseen Suomessa. Opinnäytetyö on laadukkaasti toteutettu ja ensi vuonna julkaistava opas vastaa ruotsinkielisen kentän tarpeisiin. Työn toimeksiantajana oli Finlands Svenska Idrott.

Linkki Laitilan opinnäytetyöhön

Palkintosumma: 500€

 

Kuvassa: Väitöstutkimuksestaan Ahos-opinnäytetyöstipendin saanut Kati Karinharju