Valtti-ohjelma auttaa vammaisia lapsia löytämään harrastuksen

Eurooppalaisten tutkimusten mukaan vammaiset lapset osallistuvat liikuntaan vähemmän ja harvemmin kuin vammattomat. Syitä ovat soveltuvien ohjelmien, harrastuspaikkojen ja tiedon puute.

Vammaiset lapset eivät tiedä mikä laji tai liikuntamuoto soveltuu heille, mistä sopiva harrastuspaikka löytyy, miten sinne pääsee ja kelpaako mukaan. Urheiluseuroissa luullaan, että vammaisia liikkujia ei kiinnosta seurassa harrastaminen tai pelätään oman osaamisen riittämättömyyttä ja ohjaajaresurssien loppumista.

VAU:n kehittämän Valtti-ohjelman avulla pyritään löytämään keinoja vastata näihin kysynnän ja tarjonnan ongelmiin. Valtti-ohjelmassa testataan mallia, jossa henkilökohtainen vammaisliikunnan konsultti tai ohjaaja eli Valtti toimii harrastuksen pariin saattajana.

Valtti-mallia on tarkoitus kokeilla noin 10–13 paikkakunnalla yhteistyössä ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja liikunnan koulutuskeskusten kanssa syksyllä 2016.

Valtti-ohjelmassa erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tai nuorelle (6–23-v) etsitään oma Valtti, joka laatii ohjattavalleen noin 4–6 viikkoa kestävän henkilökohtaisen liikunnan kokeilujakson. Kokeilujakso toteutetaan elo-lokakuun välisenä aikana syksyllä 2016. Valtti toimii ohjattavansa liikuntakaverina, ohjaajana, tukihenkilönä ja konsulttina.

Valtti-ohjelma on osa EU:n tuella toimivaa kolmivuotista (2015–2017) SEDY-hanketta, jolla pyritään saamaan nykyistä useampia vammaisia lapsia ja nuoria mukaan vapaa-ajan liikuntaan.

SEDY (Sports Empowers Disabled Youth) -hanketta koordinoi hollantilainen ammattikorkeakoulu (Amsterdam University of Applied Sciences, School of Sports & Nutrition) ja siinä on mukana yhdeksän partneria seitsemästä maasta (Hollanti, Suomi, Iso-Britannia, Italia, Ranska, Liettua, Portugali). Hankkeessa toteutetaan vuonna 2016 maakohtaisia pilotteja, joista VAU:n kehittämä Valtti-ohjelma on yksi keskeisimpiä. Vuonna 2017 koottua tietoa ja hyviksi koettuja käytäntöjä levitetään koko Eurooppaan.

Miten Valtti-ohjelmaan pääsee mukaan?

Valtti-ohjelma on osa VAU:n Sporttiklubi-toimintaa. Sporttiklubi on maksuton liikuntaohjelma alle 20-vuotiaille lapsille ja nuorille, joilla on jokin liikunta-, näkö- tai kehitysvamma tai jotka ovat saaneet elinsiirron. Sporttiklubi tarjoaa tietoa mahdollisuuksista päästä kokeilemaan eri liikuntamuotoja, apuvälineitä ja lajeja kerhoissa, tapahtumissa ja leireillä.

Valtti-ohjelmassa pyritään hyödyntämään VAU:n, sen paikallisyhdistysten ja vammaisurheiluryhmien lisäksi lajiliittojen, urheiluseurojen ja muiden yleisen liikunnan toimijoiden järjestämää liikuntatarjontaa sekä paikallisia Sporttiskerhoja.

Kenelle?

Valtti-ohjelmaan voivat hakea kaikki erityistä tukea tarvitsevat 6–23-vuotiaat lapset tai nuoret. Mukaanpääsy ei edellytä Sporttiklubin jäsenyyttä.

Haku keväällä 2016

Hakulomake Valtti-ohjelmaan on avoinna vammaisurheilu.fi -verkkopalvelussa 1.2.–31.3.2016. Tieto mukaan pääsystä ja oman Valtin yhteystiedot toimitetaan hakijoille 31.5.2016 mennessä. Etusijalla ovat Sporttiklubin jäsenet.

Kokeilujakso syksyllä 2016

Valtti ottaa yhteyttä perheeseen ja järjestää ensimmäisen tapaamisen kesän aikana (touko-elokuu). Ensimmäisen tapaamisen yhteydessä Valtti selvittää kiinnostuksen kohteet, aikaisemmat liikuntakokemukset ja perheen toiveet (alkuhaastattelu). Hän tekee esityksen kokeiltavista liikuntalajeista huomioiden lapsen tai nuoren harrastustoiveet, toimintakyvyn ja paikkakunnan liikuntatarjonnan ja esittelee sen etukäteen perheelle. Noin 4–6 viikon kokeilujakso oman Valtin kanssa käynnistyy aikaisintaan elokuun toisella viikolla ja loppuu viimeistään marraskuun viimeinen päivä. Kokeilun aikana Valtti kokoaa ohjattavansa kanssa liikuntapäiväkirjaa kuvien, videoiden tai tarinoiden avulla. Kokeilujakson tarkoitus on, että lapsi tai nuori löytää kivan liikuntaharrastuksen ja jää jatkamaan harrastusta myös kokeilujakson jälkeen. Kokeilun loputtua VAU lähettää palautekyselyn.

Maksut

Ohjattava vastaa liikuntakokeilujen mahdollisista maksuista. Valtti pyrkii kuitenkin järjestämään liikuntakokeilujakson mahdollisimman edullisesti ottaen huomioon perheen taloudelliset mahdollisuudet. VAU vastaa Valtin matka- ja osallistumiskuluista.

Tutkimuslupa

Valtti-ohjelmaan osallistuva lapsi tai nuori ja hänen huoltajansa sitoutuvat antamaan kokeilujakson suunnittelussa ja toteutuksessa tarvittavat tiedot (hakulomake, alkuhaastattelu), auttamaan kokeilujen dokumentoinnissa joko kuvien, videoiden tai liikuntapäiväkirjan avulla sekä vastaamaan sähköiseen loppukyselyyn kokeilujakson loputtua. Aineistosta kootaan maakohtainen raportti vammaisten lasten liikuntaan osallistumisen esteistä ja mahdollistajista. Seuranta-aineistoa voidaan huoltajien erillisluvalla käyttää myös paikallisissa opinnäytetöissä. Ohjelman voi keskeyttää ja sitä koskevaan seurantaan voi kieltäytyä osallistumasta myös pilotin aikana.

Jos suuri kysyntä yllättää

Ohjelma on aivan uusi, joten pilottivaiheessa on mahdotonta ennakoida kysynnän laajuus. Etusijalla ovat sporttiklubilaiset ja/tai niillä paikkakunnilla asuvat, joilla sijaitsee yhteistyöoppilaitos. Jos Valtteja ei riitä kaikille halukkaille, VAU pyrkii etsimään muita tapoja soveltuvan liikuntaharrastuksen etsimiseksi.

Annetaan opiskelijoille mahdollisuus oppia

Valtti-ohjelmaan hakeutuvia perheitä pyydetään huomioimaan, että Valtiksi lähtevät opiskelijat eivät ole vielä valmiita ammattilaisia. Valtiksi hakeutuminen on kuitenkin merkki kiinnostuksesta ja halusta oppia. Soveltavan liikunnan ammattilaiseksi oppii vain käytännössä ja tekemällä, johon Valtti-ohjelma antaa hyvä mahdollisuuden.

Lisätietoa SEDY-hankkeesta (englanniksi)www.hva.nl/kik/projecten/content/projecten-kracht-van-sport/sedy-project.html