Soveltavan liikunnan opinnäytetyöstipendit Piritta Asunnalle, Heidi Skantzille, Saija Kultalalle ja Kaisa-Riitta Aholle

Piritta Asunta

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ja Soveltava Liikunta SoveLi myönsivät Ahos-opinnäytetyöstipendejä ansiokkaille soveltavaa liikuntaa tai vammaisurheilua käsitteleville opinnäytetöille. Stipendit jaettiin tiistaina soveltavan liikunnan tutkijatapaamisen yhteydessä Jyväskylän yliopistolla.

Opinnäytetyöstipendejä oli jaossa kahdessa kategoriassa: pro gradu- ja tohtorinväitöstason tutkielmille sekä AMK-, opisto- tai kandidaattitason loppu- tai opinnäytetöille. Pro gradu- ja tohtorinväitöstason stipendit saavat Piritta Asunta ja Heidi Skantz. Alemman tason opinnäytetyöstipendit jaetaan Saija Kultalalle ja Kaisa-Riitta Aholle.

Piritta Asunta on kehittänyt Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan liikuntapedagogiikan väitöskirjassaan ”Motorisen oppimisen vaikeuden tunnistaminen ja tukeminen kouluympäristössä” helppokäyttöisen mutta luotettavan työkalun opettajille ja kasvattajille lapsen motorisen taidon puutteiden tunnistamiseen. Maksuttoman ja sähköisessä muodossa olevan MOQ-T -työkalun avulla voidaan selvittää lapsen motorisen oppimisvaikeuden riskit koulun tai päiväkodin arjessa ilman erityisjärjestelyjä.

Heidi Skantz pilotoi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan fysioterapian pro gradu -tutkielmassaan ”Valtti-ohjelma lisäsi erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta ja liikunnan harrastamista” ansiokkaasti VAU:n Valtti-ohjelman vaikutuksia 6–23-vuotiaiden erityislasten ja -nuorten fyysiseen aktiivisuuteen ja liikunnan harrastamiseen. Valtti-ohjelmassa erityistä tukea tarvitseva lapsi tai nuori saa henkilökohtaisen Valtin, eli liikunnan pariin saattajan, jonka kanssa lähdetään etsimään sopivaa liikuntaharrastusta.

Saija Kultalan Turun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyössä ”LIIKKUeN – MS-tautia sairastavan liikunnan polku” kehitettiin verkkopohjaista liikuntatietoa MS-tautia sairastaville. Kultala korostaa opinnäytetyössään liikunnan mielekkyyttä. Liikunnasta ei saa muotoutua pakonomaista suorittamista ja liikuntasuosituksia tulee soveltaa liikkujan omien edellytysten mukaisesti.

Kaisa-Riitta Ahon Turun yliopiston kasvatustieteen kandidaatintutkielma ”Vammaisen kehollisuuden sommitelmat soveltavan liikunnanopetuksen oppaissa” tarjoaa perustellun kriittisen katsauksen soveltavan liikunnanopetuksen oppaisiin. Aho osoittaa ristiriitaisuuksia ja puutteita oppaiden sisällöissä ja tekee myös hyviä kehittämisehdotuksia. Hän tuo myös esiin oppaiden taustalla vaikuttavia arvolatauksia, jotka jäävät helposti huomiotta, esimerkiksi liittyen kuvituksissa valitsevaan niin sanottuun pakotettuun positiivisuuteen sekä kuvatekstien ja kuvien välisiin ristiriitoihin.