Näin edistää muiden liikkumista sote-ammattilainen, jolla liikunta on omana identiteettinä

Piirretty kuva naisoletetusta, jolla on kaulassaan avainnauha, ja joka näyttää hymyillen peukkua. Vieressä sitaatteja:

Sote-alan ammattilaisista tutkimuksen pohjalta luodut 6 erilaista liikkujapersoonaa kertovat ammattilaisista paljon myös liikkumisen kannustajina ja mahdollistajina. Tutustu sote-ammattilaiseen, jolla liikunta on vahva osa omaa identiteettiä!

Liikkuminen ja liikunta ovat osa laajaa hyvinvoinnin kokonaisuutta, jossa sote-ammattilaisten merkitys kannustajana ja mahdollistajana on huomattava.

Suomen Paralympiakomitean koordinoimassa Aktiivisuutta läpi arjen -hankkeen (2022–2024) aikana on kerätty monipuolisesti tietoa alalla työskentelevien työntekijöiden arjesta sekä vasta opiskelevien tulevien ammattilaisten ajatuksista aktiivisuuteen ja liikkumiseen liittyen.

Kerätyn tiedon pohjalta on muodostettu 6 erilaista liikkujapersoonaa, jotka kertovat ammattilaisista paljon myös liikkumisen kannustajina ja mahdollistajina.

Kun liikunta on osa omaa identiteettiä ja elämäntapaa, voi liikuntaa edistää luontevasti myös osana omaa työtä


”Liikkuminen on osa minua.”

”Aina olen jotakin tekemässä ja tykkään myös haastaa itseäni.”

”Innostun yhteistyöstä ja uusista jutuista.”


Liikunnan identiteettinä omaava sote-ammattilainen kokee liikkumisen olevan oma elämäntapa, ja hän myös toteuttaa sitä aktiivisesti. Liikkuminen ja liikunnan harrastaminen ovat säännöllinen osa jokapäiväistä arkea, ja selkeä voimavara myös omassa työssä.

Tällainen ammattilainen edistää liikkumista luontevasti osana omaa työtään, ja tuo esille myös kehittämistarpeita siihen liittyen. Positiivinen suhtautuminen liikkumiseen, avoin yhteistyö ja kehittävätyöote auttavat viemään aktiivisuutta ja liikkumista eteenpäin koko työyhteisössä.

Työyhteisön kehittävät muutosajurit

Tutkimusaineistomme mukaan sote-ammattilaisista reilu neljännes on eteenpäin katsovia, omien vahvuuksien ja yhteistyön kautta työtään tekeviä asiakaslähtöisiä ammattilaisia. He kokevat työyhteisönsä jakavan vastuuta ja tukea he saavat myös esihenkilöiltä.

Tällaiset työssään viihtyvät ammattilaiset edistävät aktiivisuutta ja liikkumista osana omaa työtään, sillä siihen heillä on sekä halu että mahdollisuus.

Miten kehittäviä muutosajureita saataisiin esiin? Miten heidän työtään tuettaisiin paremmin?

On hyvin tärkeää pohtia, miten tällaisia kehittäviä muutosajureita saataisiin paremmin esiin ja heidän työtään tuettaisiin, sillä sen kautta muutosajurien edustama työkulttuuri voisi levitä laajemminkin sote-alalle ja palvella useampia asiakkaita ja työyhteisöjä, myös liikkumisen edistämisen näkökulmasta.

Arki täynnä vaihtoehtoja

Merkityksellisyys, yhdenvertaisuus, kunnioitus, yhteistyö ja ammatillisuus ovat sote-työtä laajasti ohjaavia arvoja. Näiden valossa jokaisen sote-ammattilaisen arki on jo nykyisellään täynnä vaihtoehtoja asiakkaan kanssa yhdessä toimimiseen.

Ammattilaiset nostavat lisäksi hyvät ja osaavat työkaverit, ihanat asiakkaat, vaihtelevan ja monipuolisen työn sekä positiivisen ilmapiirin ja huumorin asioiksi, jotka kannustavat ja luovat työnimua.

Aktiivisuus ja toimintakyvyn tukeminen osana arkea ovat vähän liikkuville ja tukea tarvitseville asiakkaille tärkeitä ja heidän hyvinvointiaan tukevia asioita. Tässä sote-ammattilaisten rooli ja merkitys kannustajana ja mahdollistajana ovat huomion arvoisia.

 

Tässä blogisarjassa pureudumme syvemmin kuhunkin sote-ammattilaisen liikkujapersoonaan ja persoonan mahdollisuuksiin edistää aktiivisuutta ja liikkumista omassa työyhteisössään.


Lue lisää:

Sote-ammattilainen: Minkälainen liikkujapersoona sinä olet?

Aktiivisesti liikkuva sote-työntekijä haluaisi edistää liikkumista myös työssään, mutta kuormittavat olosuhteet eivät jätä sille juuri mahdollisuutta

Usein vain hyötyliikunnalle aikaa löytävä sote-ammattilainen kaipaa kaveria liikkumisen lisäämiseen

Vähän liikkuva sote-ammattilainen kaipaa lisää kokemusta itsestään liikkujana

Apua liikumisen edistämiseen vähän liikkuvien ihmisryhmien keskuudessa:

Lataa maksuton Helmi-mallin käsikirja

Tutustu Aktiivisuutta läpi arjen -hankkeeseen

Katariina Jauhiainen on fysioterapeutti, tulkki ja palvelumuotoilija. Hän vetää Suomen Paralympiakomiteassa vuonna 2024 päättyvää Aktiivisuutta läpi arjen -hanketta, jossa jalkautetaan palvelumuotoiluun perustuvaa Helmi-mallia niin sote-alan työntekijöiden  toimintaan ja koulutukseen kuin mahdollisimman laaja-alaisesti hyödynnettäväksi myös kuntoutuksen ja liikunnan aloilla. 

Soveltavan liikunnan kehittäjänä Katariina haluaa edistää ihmislähtöisyyttä, positiivisuutta, yhteistyötä, osallisuutta ja kokonaisvaltaisuutta: "Erityisesti vähän liikkuvien ja tukea tarvitsevien henkilöiden osallisuus ja sen ymmärtäminen liikkumisen edistämisessä ovat tärkeitä asioita."