Helmi-malli

Helmi-mallin käsikirja

 

Voit tilata Helmi-mallin oppaan maksutta painettuna versiona tai ladata sen sähköisenä käyttöösi.

Tilaa Helmi-mallin opas tästä

Työskenteletkö asumispalveluita tai muita arjen tukitoimintoja tarjoavassa yhteisössä, jossa asiakkaiden hyvinvointia voidaan edistää liikuntaa ja aktiivisuutta lisäämällä? Helmi-malli antaa avaimet tuottaa vähän liikkuville ja tukea tarvitseville henkilöille merkityksellisiä liikkumisen kokemuksia, ja auttaa palveluyhteisön työntekijöitä tuomaan lisää aktiivisuutta arkeen kestävästi, yhdessä asiakkaiden kanssa.

Kuten elämässä laajemminkin, myös aktiivisuudessa, liikkumisessa ja hyvinvoinnissa kaikki lähtee siitä, keitä me olemme, mikä meille on elämässä mieluisaa ja merkityksellistä, sekä kuinka voimme toteuttaa itseämme ja olla osallisia meitä koskevissa asioissa.

Vuosien 2019–2022 aikana toteutetussa Hyvät muuvit -hankkeessa syntynyt Helmi-malli on avain muutokseen. Se on vähän liikkuville ihmisille suunnattu polku kohti aktiivisempaa arkea, ei valmis liikuntaohjelma. Se on erilainen tapa edistää aktiivisuutta ja liikkumista keskittyen tärkeään pohjatyöhön, ymmärryksen hakemiseen sekä vahvaan liikkujien osallisuuteen ja yhteistoimijuuteen.

Malli sopii hyödynnettäväksi etenkin asumispalveluita tai muita arjen tukitoimintoja tarjoavissa yhteisöissä. Sen avulla työntekijät keskenään eivät suunnittele ja päätä aktiivisesta toiminnasta, vaan toimintaa kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa!

Merkityksellisyyden kokeminen saa aikaan muutosta. Merkitys on avain pysyvään toimintaan, liikkeen lisäämiseen. Helmi-mallin avulla voit tuottaa vähän liikkuville ja tukea tarvitseville henkilöille mielekkäitä, merkityksellisiä ja arvokkaita liikkumisen kokemuksia.

Helmi-malli

Ymmärrä, osallista, sovita arkeen

Helmi-mallin keskiössä ovat palvelu- tai toimintayksikön asiakkaat ja työntekijät yhdessä. Heidän keskinäinen ymmärryksensä ja yhteistoimijuutensa ovat aktiivisuuden ja liikkumisen edistämisen ydintä, se tärkein helmi.

Malli on ympyränmuotoinen ”helminauha”, jossa jokainen vaihe on tärkeä ja helmi jo sellaisenaan, mutta yhdessä ne muodostavat jatkuvan kokonaisuuden ja toimivan tavan mahdollistaa sekä edistää kaikille avointa aktiivisuutta arjessa.

Asiakkaan kaipaamaan tukeen ja sen määrään vaikuttavat jokaisen henkilön omat lähtökohdat, elämäntilanne ja motivaatiotekijät. Liikunnallinen tai muu aktiivisuutta lisäävä toiminta yhteisössä rakentuu niin asiakkaiden ja kuin työntekijöiden tarpeista sekä kunkin tahon omasta kulttuurista ja tavasta toimia.

Tämän vuoksi malli ei anna valmista tapaa toimia, vaan kokonaiskuvan aktiivisuutta edistävistä keinoista, raamit yhteiselle työlle sekä paljon ajattelemisen aiheita.

Samalla malli kuitenkin tarjoaa selkeät vaiheet, joiden mukaan voit edetä. Se on muokattavissa oleva, tarpeen mukaan sovellettava ja hyödynnettävissä myös vain tarvittavin osin. Voit hyödyntää sitä oman tarpeesi mukaan uuden toiminnan aloittamiseen tai jo olemassa olevan toiminnan kehittämiseen.

Helmi-mallin vaiheet

Näin malli syntyi

Suomen Paralympiakomitean vetämässä Hyvät muuvit -hankkeessa edistettiin asumispalveluissa ja tukitoiminnan piirissä olevien mielenterveyskuntoutujien ja vaikeavammaisten aikuisten aktiivisuutta, liikkumista ja liikunnan harrastamista sekä tuettiin ja koulutettiin heidän kanssaan työskenteleviä henkilöitä.

Palvelumuotoilun työkaluja hyödyntäneessä hankkeessa toteutettiin aktiivisuutta ja liikkumista lisäävä kokeilujakso yhteistyössä yhdeksän eri hankekumppanin kanssa Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Pirkanmaalla.

Näin lisättiin liikettä ja luotiin toimintamalleja mukana olevien kumppaniyhteisöjen arkeen sekä edistettiin yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa. Helmi-malli syntyi kokeilujaksojen oppien ja kokemusten pohjalta.

Vaikka mallin taustaopit on kerätty juuri mielenterveyskuntoutujien ja vaikeasti liikuntavammaisten henkilöiden kanssa, auttaa Helmi-malli edistämään aktiivisuutta myös muiden lähtökohtaisesti vähemmän liikkuvien ihmisten ja heidän kanssaan työskentelevien yhteisöissä – esimerkiksi ikäihmisten tai kehitysvammaisten henkilöiden parissa.

Tilaa Helmi-mallin opas maksutta painettuna versiona tai lataa se sähköisenä versiona tästä


Mallin kehittämistä vetänyt Katariina Jauhiainen avaa blogisarjassaan ajatuksia kunkin Helmi-mallin vaiheen taustalla.

Seuraa sarjaa hankkeen blogeissa