Mikä on liikkujapersoona?

Kuva, jossa 4 eri liikkujapersoonaa

Arjen tukipalveluita käyttävien vähän liikkuvien asiakkaiden sekä heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten kanssa luotiin yhdessä kuusi erilaista liikkujapersoonaa. Persoonat auttavat muun muassa löytämään ammattilaisille keinoja motivoida asiakkaita liikkumaan heitä itseään innostavalla tavalla. Lue mistä on kyse, ja miten etenkin sote-ammattilaiset voivat persoonia hyödyntää!

Suomen Paralympiakomitean koordinoimassa Hyvät muuvit -hankkeessa (2019–2022) edistettiin vähän liikkuvien ja erilaisia arjen tuen palveluita tarvitsevien aikuisten aktiivisuutta ja liikkumista yhdessä heidän kanssaan.

Yhdeksi merkittäväksi hankkeen tulokseksi muodostui kohderyhmää kuvaavat kuusi liikkujapersoonaa keskeisten heitä koskettavien kehittämiskohteiden kautta kuvattuna.

Liikkujapersoonat luotiin yhdessä arjen tukipalveluiden asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa. Luotujen henkilöhahmojen kautta saatiin lisää ymmärrystä kohderyhmästä liikkujina sekä tietoa heidän tarpeistaan ja toiveistaan.

Liikkujapersoonia käytettiin koko hankkeen ajan kehittämistyön tukena, ja ne täydentyivät hankkeen aikana kerätyillä tiedoilla ja kokemuksilla.

Informatiivisia kuvauksia liikkujista

Liikkujapersoonat ovat visuaalisia kuvauksia kyseessä olevasta kohderyhmästä erilaisine tarpeineen, toiveineen ja kokemuksineen.

Persoonat yhdistävät kohderyhmä- ja asiakasymmärrystiedon, ja ovat siksi informatiivisia, kootusti tietoa antavia kuvauksia kyseisestä kohderyhmästä.

Hyvät muuvit -hankkeessa luodussa Liikkujapersoonat -infograafissa on kuusi erilaista persoonaa, kolmen eri aktiivisuuteen ja liikkumiseen liittyvän aihealueen kautta kuvattuna.

Liikkujapersoonat-infograafi

Monipuolinen työkalu liikkumisen lisäämiseen

Mistä tykkäät? Mikä tuo merkitystä arkeen? Millainen liikkuja sinä olet?

Mitkä asiat mahdollisesti estävät liikkumista tai mitkä tukevat sitä? Miten liikkumista voitaisiin lisätä mielekkäästi ja sopivassa määrin arjessa?

Liikkujapersoonia voi käyttää apuna, kun pohditaan millaisia liikkujia ollaan, mistä tykätään ja millaista tukea mahdollisesti tarvitaan.

Arjen tuen palveluissa persoonia voi käyttää valmiina työkaluna esimerkiksi apuna liikkumaan motivoimisessa tai vaikka terveys- tai liikuntaneuvonnassa, kun pohditaan asiakkaan kokonaistilannetta ja liikkumisen mahdollisuuksia.

Vaikka Liikkujapersoonat on luotu tietyn kohderyhmän kanssa – Hyvät muuvit -hankkeessa työskenneltiin eri arjen tuen palveluita tarvitsevien mielenterveyskuntoutujien ja vaikeavammaisten asiakkaiden kanssa – voi niitä siitä huolimatta käyttää yleisesti liikkumisesta keskustellessa, ja niiden avulla voi peilata erilaisia kokemuksia, olipa liikkuja millainen tai kuka tahansa.

Liikkujapersoonat auttavat ymmärtämään erilaisia liikkujia ja liikkumisen tapoja, ja niiden kautta voi oivaltaa myös liikkumisen merkityksen.

 

Syksyllä 2023 alkavassa blogisarjassamme pureudumme tarkemmin kuuteen tukipalvelun asiakkaiden näkökulmasta luotuun liikkujapersoonaan sekä lisäksi palveluiden työntekijän näkökulmasta parhaillaan Aktiivisuutta läpi arjen -hankkeessa luotaviin persooniin. 

Seuraa sarjaa täällä!

Lue lisää aiheesta: