Hyvät muuvit -hanke (2019–2022)

 Hyvät muuvit

Suomessa on vaikeavammaisten palveluasumisen piirissä noin 6000 henkilöä sekä kuntien ja yksityisten tuottamissa psykiatrisissa asumispalveluissa noin 7500 henkilöä (lähde: THL).

Suomen Paralympiakomiteaan vuonna 2020 yhdistyneessä Vammaisurheilu ja liikunta VAU:ssa aloitetussa Hyvät muuvit -hankkeessa edistettiin tiiviissä yhteistyössä Aspa-säätiön sekä muiden kumppaneiden kanssa vuosien 2019–2022 aikana kohdennetusti palveluasumisen ja tukitoiminnan piirissä olevien aikuisten aktiivisuutta, liikkumista ja liikunnan harrastamista.

Katso hankkeen esittely:


Toteutus

Kolmivuotisessa hankkeessa kehitettiin asumispalvelujen aikuiskäyttäjien tarpeisiin sopiva lähiliikunnan konsepti sekä parannettiin vaikeavammaisten henkilöiden ja mielenterveyskuntoutujien vapaa-ajan liikuntamahdollisuuksia muun muassa etsimällä uudenlaisia yhteistyömalleja kuntien erityisliikunnanohjaajien ja paikallista liikuntatoimintaa tarjoavien tahojen kanssa.

Hankkeen aikana toteutettiin 9 aktiivisuutta ja liikkumista lisäävää kokeilujaksoa hankkeessa mukana olevissa asumispalveluissa, päivätoimintayksiköissä, klubitaloyhteisössä ja mielenterveysyhdistyksen kohtaamispaikoissa. Yhteistyötahot sijaitsivat Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Pirkanmaalla. Lisäksi toteutettiin avoimella kutsuperiaatteella erilaisia liikunta- ja kokeilutapahtumia kaikilla kolmella pilottialueella.

Tavoitteena hankkeessa oli levittää sen aikana syntyneitä toimintamalleja yhteistyökumppaneille, mutta jatkossa myös muihin asumispalveluihin ja tukitoimintoihin koko Suomessa.

Hyvät muuvit -hankkeen koordinaattorina toimi Paralympiakomiteassa Katariina Jauhiainen.

Hankkeen kumppanit

Tuloksia

 • Hankkeessa tavoitettiin kolmen vuoden aikana yhteensä lähes 3000 ihmistä

 • 91 % hankkeeseen osallistuneista asumis- ja tukipalveluiden asiakkaista koki hankkeen päättyessä aktiivisuuden ja liikunnan tärkeäksi (+ 40 % verrattuna hankkeen alussa tehtyyn kyselyyn)

 • 70 % hankkeeseen osallistuneista asumis- ja tukipalveluiden työntekijöistä koki hankkeen päättyessä saaneensa tukea omaan työhönsä (+ 70 % hankkeen alussa tehtyyn kyselyyn)

 • Hyvinvoinnin kokemus oli hankkeen päättyessä lisääntynyt 100 %:lla vastaajista

 • Merkittävimmiksi koettiin yhteinen ymmärrys ja liikkujien osallisuus


Tutustu hankkeeseen ja sen tuloksiin tarkemmin alempaa löytyvästä hankkeen loppuraportista!

Katso Aspa-koti Sillanpään asiakkaan Maijan kokemukset:


Hyvien muuvien opeista syntyi Helmi-malli

Hyvät muuvit -hankkeen lopputuotoksena kehitettiin kerättyjen kokemusten ja oppien pohjalta palvelumuotoiluun perustuva, yhteistoiminnallinen Helmi-malli avuksi etenkin sosiaali- ja terveys -alojen työntekijöille tai muille esimerkiksi juuri asumispalveluissa tai muissa arjen tukipalveluissa asiakkaiden kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Helmi-mallin avulla aktiivisuutta ja liikkumista edistetään erilaisissa asiakasyhteisöissä kestävästi, yhdessä asiakkaiden kanssa.

Vaikka malli kehitettiin yhteistyössä Hyvät muuvit -hankkeeseen osallistuneiden mielenterveyskuntoutujien ja vaikeavammaisten asumis- ja tukipalveluiden asiakkaiden ja heidän kanssaan työskentelevien kanssa, on se sovellettavissa laajasti aktiivisuuden edistämiseen myös muiden lähtökohtaisesti vähän liikkuvien kohderyhmien yhteisöissä, esimerkiksi vanhusten parissa.

Tutustu Helmi-malliin ja tilaa maksuton käsikirja

Tutustu Hyviin muuveihin webinaarin avulla

Hyvät muuvit -hankkeen työtä esiteltiin niin kokemuksiaan jakavien asumis- ja tukipalveluiden asiakkaiden kuin asiantuntijoiden voimin joulukuussa 2020 järjestetyssä webinaarissa.

Katso webinaarin 1. osa: Asiakaskokemukset

 • Katariina Jauhiainen: Mitä on Hyvät muuvit?
 • Henkilötarinoita

Katso webinaarin 2. osa: Pääteemojen esittely ammattilaispuheenvuorojen kautta

 • Markus Raivio, Kukunori Oy: Muotoiluajattelu ja palvelumuotoilu
 • Anu Kangasniemi, LIKES /Liikunnan ja terveyden tutkimus: Liikkumismotivaatio
 • Netta Soukka, SAMK: Sosionomin opinnäytetyön esittely
 • Sari Kivimäki, LIKES /Liikkuva aikuinen -ohjelma: Yhteenvetoa & hankkeen saattelu isoon kuvaan

 
Työ jatkuu Aktiivisuutta läpi arjen -hankkeessa

Paralympiakomitea jatkaa yhteistyökumppaneidensa kanssa lähtökohtaisesti vähän liikkuvien ihmisryhmien liikkumisen ja aktiivisuuden edistämistä heti Hyvien muuvien perään alkaneessa jatkohankkeessa Aktiivisuutta läpi arjen.

Samalla kun hankkeessa kehitetään edelleen Helmi-mallia ja viedään sitä syvemmälle etenkin sote-alan palvelu- ja tukiyhteisöissä työskentelevien ammattilaisten arkeen, päämääränä on kehittää mallin pohjalta uusi koulutuskokonaisuus osaksi sote- ja liikunta -alojen opintoja.

Lue lisää Aktiivisuutta läpi arjen -hankkeesta