Valtti-programmet hjälper barn och unga att hitta en hobby

Valtti-programmets ansökningstid är fram till 30.4.2024

Jag vill ha en egen Valtti-instruktör -ansökningsblankett

För dig som anmälar sig som Valtti

 Beskrivning av programmet

 • Valtti-programmet strävar till att hitta lämplig motion hobby för barn och unga med särskilda behov. 
 • 6-23 åriga barn och unga som inte har en motions hobby kan söka med till programmet. 

Vad är Valtti?

Valtti-programmets syfte är att hitta lämplig motion hobby för barn och unga med särskilda behov. Valtti drivs av Finlands Paralympiska Kommittén.

Till vem riktar sig programmet? 

Barn och unga med särskilda behov i åldern 6-23 kan söka om en egen Valtti-instruktör.  De barn och unga som inte har en hobby eller inte vet vilken motionsform som skulle passa deras funktionsförmåga har förkörsrätt i programmet. 

Barnet som får plats i Valtti-programmet får en egen Valtti-instruktör. I en del fall kan barnet ha två instruktörer. Under Valtti-programmet deltar barnet/ungdomen tillsammans på minst fyra hobby prövningar.

Familjerna får själva fastslå om barnet eller den unga personen tillhör målgruppen, dvs. om det finns behov av särskilt stöd.

Familjerna står för barnets eller unga personens kostnader i form av deltagaravgifter, resor, assistans och försäkring. De deltagande familjerna förbinder sig att hjälpa till vid uppfölningen (via en deltagarenkät).

Vad är en Valtti(instruktör)? 

Valtti står för en personlig anpassad motionsinstruktör som oftast är en studerande som tar ansvar över att hitta och stödja barnet/ungdomen i att hitta en hobby. Valtti instruktörerna studerar huvudsakligen idrott eller rehabilitering.

Barn/unga och studeranden som vill delta i Valtti-programmet kan alltid ansöka med i mars-april. I en del läroverk är valtti-programmet en del av en obligatorisk kurs, i sådana fall ansöker studeranden till Valtti-programmet då kursen börjar. 

Information om tidtabellen

I juni får familjerna alltid information om det har fått plats i årets Valtti-program och därmed fått en valtti-instruktör. Valtti-instruktören är i kontakt med familjen senast i slutet av september.

Barnet/ungdomen och Valtti-instruktören börjar alltid sitt samarbete på hösten och deltar tillsammans på minst fyra hobby prövningar under hösten.

 

 

Valtti koordinator 

Valtti-koordinatorn fungerar som en chef för ortens Valtti-instruktörer och är anställd av Finlands Paralympiska Kommittén. 

Valtti-koordinatorn: 

 • Valtti koordinatorn fungerar som en allmän stödperson för Valtti-instruktören och en länk mellan Paralympiska Kommittén, läroanstalten, motions utbudet och barnets/ungdomens vårdnadshavare. 
 • Löser eventuella problem då Valtti-instruktören är sjuk.
 • Deltar i två nationella möten eller träningsdagar
 • Kan om hen vill göra ett lärdomsprov om programmet 
 • Får en möjlighet att delta i eventuella internationella uppgifter/resor.

Valtti-årsklockan

På våren kan studenten:

 • delta i Valtti-startevenemanget, där ytterligare information om programmet ges;
 • ansöka till programmet under våren, då hen sedan får information om sin klient samt instruktioner;
 • delta vid behov i utbildning för träning anpassad fysisk aktivitet eller i ett evenemang inom handikappidrott.

Under sommaren, senast i början av september:

 • Valtti-instruktören tar kontakt med familjen senast vid mitten av augusti, då man kommer överens om ett möte för att lära känna familjen och för att skapa sig en helhetsbild om barnets eller den unga personens önskemål.
 • Efter mötet formulerar Valtti-instruktören ett 4–6 gångers försöks- och besöksprogram för sin klient. Detta genomförs på hösten.

Försöksperioden augusti–december:

 • Valtti-instruktören organiserar en försöksperiod, som genomförs under augusti–oktober.
 • Valtti-instruktören organiserar minst 4 aktivitetsförsök under hösten
 • Valtti-instruktören fungerar som sin klients hobbykompis, instruktör, stödperson och konsult. Målet är att hitta en trevlig hobby åt barnet eller den unga personen.
 • Tillsammans med sin klient dokumenterar Valtti-instruktören erfarenheterna; vad som lyckats eller misslyckats.
 • Valtti-koordinatorn, på Valtti-instruktörens egen ort, fungerar som stödperson åt studenten.

Efter försöksperioden, senast 30.11.:

 • Läroanstaltens lärare registrerar studentens studiepoäng (studenten ska själv komma överens om saken med läraren i förväg). 
 • Valtti-instruktören skickar in rese- och kostnadsersättningsblanketterna till Finlands Paralympiska Kommitté.
 • Valtti-instruktören besvarar slutenkäten och rapporterar om sina erfarenheter till Finlands Paralympiska Kommitté och får ett intyg på deltagandet.

 

Motionsorganisatörer och idrottsföreningar

Idrottsföreningar kan få nya medlemmar via Valtti-programmet. Föreningarna kan mata in eller uppdatera sin information på Finlands Paralympiska Kommittés hemsida i registret Löydä oma seura (Hitta din egen förening, på finska).

Det gör det även lättare för Valtti-instruktörer att finna det aktuella utbudet för handikappidrott på deras egna orter, och de kan därmed erbjuda sina klienter nya erfarenheter inom nya motionsformer.

 

Resultaten från Valtti-pilotfasen 2016

Under 2016 testades Valtti-modellen på 20 orter i samarbete med 19 yrkeshögskolor, universitet och idrottsutbildningscentrum. Valtti-programmet var en del av det treåriga (2015–2017), EU-stödda projektet SEDY, som syftade till att engagera fler handikappade barn och unga i fysiska fritidsaktiviteter.

Resultaten från pilotfasen var lovande. Sammanlagt 367 barn och ungdomar med särskilda behov i åldern 6-23 skickade sin ansökan att få sin egen instruktör till anpassad fysisk aktivitet (Valtti).

Av dem deltog 237 den experimentella perioder under hösten 2016, och 155 svarade feedback frågeformulär. Av dem var 68% pojkar och deras medelålder var 12 år.

54% rapporterade att de har hittat en ny sport som en hobby och 61% att deras fysiska aktivitetsnivå har ökat. Allt som allt provades 37 olika sporter.

Handledarna till sport deltagande var, om deltagaren hade inflytande på valet av sport, nöje och glädje under provning, förmåga att delta strax efter skolan och känslor av framgång. Hinder för sport deltagande var oförmåga att röra sig oberoende till hobby, samt brist på assistent, hobby vän, transport eller anpassade sportmöjligheter.

Valtti-instruktörer var studenter eller frivilliga, 250 totalt. Av de 201 som svarade på feedback fomrulären ansåg 87% att rollen som Valtti var en nyttig erfarenhet i framtida karriär och 85% skulle rekommendera  för blivande studenter.

SEDY2-projektet

Det original Valtti-programmet var en del av det treåriga EU-stödda (ErasmusPlus) projektet SEDY (Sports Empowers Disabled Youth) (2015–2017), som syftar till att engagera fler handikappade barn och unga i fysiska fritidsaktiviteter.

Det nya SEDY2 -projektet (2020–2022) fortsättar med samma mål genom att utveckla nya  material och verktyg för frivilliga och Valttin. Projektet styrs av Hollandska yrkeshöskola (InHolland university) och har nio partner från fem länder.  De finlandska partnerna är Finlands Paralympiska Kommitté och Liikuntakeskus Pajulahti.

SEDY-projektet utreder existerande problem och söker lösningsmodeller vid problem som gäller tillgång och efterfrågan. Man har noterat att handikappade barn deltar i mindre grad och mera sällan i fysiska aktiviteter än icke-handikappade barn. Detta beror på brist på lämpliga program, platser för aktiviteter och information.

Handikappade barn vet inte vilka motionsformer som lämpar sig för dem, var man hittar platser att utöva dem, hur man tar sig dit och om handikappade kan tas emot. Familjerna kan vara oroliga över hur barnet klarar sig eller passar in.

Inom idrottsföreningarna antar man att handikappade barn inte är intresserade av aktiviteterna i föreningen, eller så är man rädda att kunskapen inom föreningen inte räcker till eller att instruktörresurserna är otillräckliga. Inom båda SEDY-projekt hänvisar man till dessa som problem som gäller tillgång och efterfrågan.

Under året 2020 samlades grundinformation av begreppet inkludering från fyra länder. Darefter genomföras utveckling av nya material för att stöda Valttin i sina aktiviteter. Under projektets gång sprids samlad information och bra praxis inom hela Europa via AFA nätverk. 

Ytterligare information om SEDY2-projektet (på engelska) (du flyttas till inhollands hemsidor)www.inholland.nl/sedy2