Avoimet ovet -hanke (VOL2 1.6.2023-31.5.2026)

AVOIMET OVET -HANKKEEN KEHITTÄMISTAVOITE: Suurimmat taloudelliset ja hyvinvointihyödyt saadaan, kun vahvistetaan yhdenvertaista ja kaikille avointa liikuntakulttuuria, jolla lisätään liikuntaa liikuntasuositusten mukaisesti ja liikunnallisen elämäntavan omaksumista vähän liikkuvien keskuudessa. Toimintarajoitteisten henkilöiden psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi ja toimintakyky paranevat saavutettavan liikuntatarjonnan lisääntymisen myötä, mikä mahdollistaa henkilöiden yhdenvertaisen osallistumisen liikuntaan ja harrastamiseen omassa lähiympäristössään, omista lähtökohdistaan ja liikkua siellä missä muutkin ovat.

Avoimet ovet VOL2 -hankkeen tavoitteena on saada toimintarajoitteisia henkilöitä mukaan urheiluseuroihin nykyistä enemmän. Hanke jatkaa seuratoiminnan kehittämistä aikaisemmassa Avoimet ovet -hankkeessa syntyneen inklusiivisen seuran kehittämismallin avulla.

Tukemalla kaikille avointa liikuntakulttuuria lisätään urheiluseurojen osaamista soveltavan liikunnan ja paraurheilun järjestäjinä. Hanke lisää toimintarajoitteisten henkilöiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua seuratoimintaan liikkujina ja toimijoina. 

Hanke toteutetaan yhteistyössä 14 liikunnan aluejärjestön ja kolmen uuden lajiliiton sekä seitsemän mentorilajiliiton kanssa. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Avoimet ovet VOL2 -hanke tarjoaa paikallisia verkostoja seuratoiminnan inkluusion kehittämiselle.

Liikunnan aluejärjestöt järjestävät seuroille alueellisia verkostoitumistilaisuuksia kahdesti vuodessa. Ajatuksena on, että seurat pääsevät oppimaan toisiltaan yli lajirajojen. Mukana on urheiluseuroja, joissa on jo ollut toimintaa, ja ne voivat sparrata niitä, jotka ovat vielä lähtökuopissa.

Onnistunut verkostotyö, jossa on mukana myös toimintarajoitteisia henkilöitä, on hankkeen suola osallisuuden ja yhdenvertaisen liikuntakulttuurin luomiseksi.    

Seitsemän lajiliiton paraurheilusta vastaavat henkilöt toimivat mentoreina tukien ja kannustaen uusia lajiliittoja sekä seuroja toiminnan kehittämisessä.

Ensimmäisellä hankekaudella mukana olleet lajiliitot toimivat mentoreina uusille lajiliitoille. Lajiliittojen toimintamalleja ja -tapoja kehitetään yhdessä ja jaetaan onnistumisia koko urheilukentälle.

Mentori on henkilökohtainen sparraaja, joka omalla asiantuntemuksellaan tukee lajiliittoja soveltavan liikunnan ja paraurheilun edistämisessä. Mentori kuuntelee ja antaa konkreettisia neuvoja. Tärkeintä on kannustaminen ja innostaminen. Mentoriohjelmasta hyötyvät sekä mentoroitava että itse mentori.

Avoimet ovet -kehittämisohjelma

Inklusiivisen seuran kehittämismallin pilotointi hankekumppanilajiliittojen kanssa lisää osaamista valtakunnallisesti niin seuroissa kuin koko urheiluyhteisössä. Työkaluna pilotoinnissa toimii vuoden 2023 aikana valmistuva Avoimet ovet -seurakäsikirja (Suunnittele–Etsi kumppanit–Käynnistä toiminta–Tiedota–Arvioi toimintaa). 

Liikuttaako23-tiedonkeruu tuottaa tutkittua tietoa urheiluseurojen ja kuntien käyttöön

Toimintarajoitteisten henkilöiden liikunnan ja urheilun harrastamista sekä urheiluseurojen inkluusiota on selvitetty  Liikuntatieteellisen Seuran ja Suomen Paralympiakomitean toimintarajoitteisille henkilöille suunnatussa liikkujakyselyssä ja urheiluseuroille ja muille liikuntaa järjestäville yhdistyksille suunnatussa seurakyselyssä syksyllä 2023.

Kyselyn tulokset on nyt julkaistu uudessa Liikuttaako?-raportissa (2024).

Raportin tuloksia voi verrata aiempaan, vuonna 2020 toteutetun kyselyn tulokset kokoavaan vuoden 2021 Liikuttaako?-raporttiin.

Liikuuttako raportin infograafit löytyvät materiaalit sivuilta  

AVOIMET OVET -HANKKEEN YHTEISTYÖTAHOT 

Liikunnan aluejärjestöt

Lajiliitot

Hankeverkostossa mukana seuroja eri puolelta suomea. Seurat voivat olla myös sellaisista lajeista, joiden lajiliitto ei ole mukana hankkeessa. 

Seurat

Avoimet ovet -hankkeen (VOL1, 2020–2023) tulokset

  • Avoimet ovet -infopankki, ”työkalupakki” avattiin 11/2020 Suomen Paralympiakomitean internetsivuilla. Sivustolle on koottu kaikille avoimen toiminnan toteuttamiseen tietoa. Sivusto on koko suomalaisen urheiluyhteisön ja liikuntatoimijoiden käytössä. 

  • Hankkeessa autettiin urheiluseuroja kaikille avoimen ja inklusiivisen toiminnan käynnistämisessä tai sen kehittämisessä.

  • Hyviä seuratoiminnan malleja dokumentoitiin 20 kappaletta. 

  • Soveltavaa liikuntaa järjestävien ja inklusiivisesti toimivien seurojen määrä kasvoi hankkeen aikana. Hankkeen tavoitteeksi oli asetettu tavoittaa 30 paikallista urheiluseuraa. Tavoite ylittyi reilusti, kolmessa vuodessa tavoitimme 130 urheiluseuraa, 28 lajista!

  • Löydä oma seura palvelussa seurojen määrä jäi asetetusta tavoitteesta, mutta kasvoi hankkeen aikana 40:llä seuralla. 

  • Toimintarajoitteisia liikkujien liikuntamäärät kasvoivat, kun he pääsivät mukaan urheiluseuratoimintaan. Seurojen palveluntarjonta monipuolistui ja lisääntyi. Erityisesti hankkeessa toteutetut seurapilotit lisäsivät integroitujen ryhmien määriä. Lisääntyneet integroidut erilliset liikuntaryhmät lisäävät inkluusion toteutumisen mahdollisuutta vähän liikkuvien keskuudessa.

  • Hankkeessa kehitettiin kyselymalli seurojen soveltavan liikunnan ja paraurheilun tilasta seuroissa. 3/2021 julkaistiin Liikuttaako! – Toimintarajoitteisille henkilöille suunnatun Liikkujakyselyn ja Seurakyselyn raportti.

  • Seurojen tueksi syntyi 14 Liikunnan aluejärjestöjen koordinoimaa alueellista Avoimet ovet -verkostoa.

  • Verkostotapaamisissa oli mukana kuntien soveltavan liikunnan ohjaajia, joka vahvisti yhteistyötä paikallistasolla. Lisäksi hankekumppanipalautteen vastauksissa nousi esille kuntayhteistyön tarve ja sen jatkaminen.