Sherborne

Veronica Sherbornen kehittelemä liikunnallinen harjoitusohjelma, SDM (Sherborne Developmental Movement), on kokonaisvaltainen keino tukea motoriikan ja sosiaalisten taitojen kehittymistä.

Sherborne-harjoitusohjelma on alun perin kehitetty kehitysvammaisten lasten ja aikuisten tarpeisiin, mutta monipuolisuutensa ja muunneltavuutensa ansiosta sitä käytetään nykyisin laajasti kouluissa yleis- ja erityisopetuksessa, monenlaisissa päivähoitoryhmissä sekä erilaisissa vapaa-ajan kerhoissa. Harjoitusohjelmaa voidaan käyttää myös fysio- tai toimintaterapian osana.

Motorisia taitoharjoituksia ja onnistumisen kokemuksia

SDM-ohjelmassa harjoitellaan motorisia perustaitoja, jotka ovat kaikkien monimutkaisempien taitojen perustana. Harjoittelu on fyysisesti monipuolista ja kuormittavaa, vaikka opetustuokioissa ei korostetakaan lihaskuntoa, nopeutta tai kestävyyttä.

Varsinaisten motoristen taitoharjoitusten lisäksi SDM-harjoitusohjelmassa pyritään liikunnan keinoin tukemaan lapsen sosiaalisten taitojen kehittymistä sekä harjoitellaan rauhoittumista ja rentoutumista. Tavoitteet ovat erilaiset riippuen siitä, onko lapsella esimerkiksi lieviä oppimisvaikeuksia tai vaikea liikunta- tai kehitysvamma.

SDM-liikunnan tavoitteena on

  • auttaa lasta toimimaan hallitusti niin, että hän oppii erottelemaan ja yhdistelemään aistihavaintoja
  • luoda tilanteita, joissa lapsi voi kehittää sosiaalisia taitojaan
  • luoda turvallisia toimintatilanteita vahvan itsetunnon kehittämiseksi
  • edistää lapsen oppimisvalmiuksia ja kykyä toimia vuorovaikutustilanteissa
  • auttaa lasta kehittymään niin, että hän hakee itseohjautuvasti tarvitsemiaan kokemuksia

Sherborne-harjoitusohjelmaa voi opiskella perus- ja jatkokursseilla. Peruskurssi kestää kaksi päivää (16h) ja jatkokurssi päivän (8h).

Peruskurssilla saa valmiudet ryhmän toiminnan aloittamiseen ja menetelmän käyttöön omassa työssä. Jatkokurssilla syvennetään tietoa menetelmästä ja sen soveltamisesta erilaisille ryhmille sekä perehdytään harjoitusten vaikeustason muunteluun. Molemmilla kursseilla on teoriaopetusta ja käytännön harjoituksia.

Paralympiakomitea järjestää SDM-kursseja eri puolilla Suomea yhteistyössä mm. oppilaitosten, kesäyliopistojen ja järjestöjen kanssa sekä tilauskursseja kaupungeille, kunnille ja muille työnantajille. Myös lyhyitä menetelmän esittelyjä ja kokeiluja järjestetään sopimuksen mukaan.

Lue lisää tulevista sherborne-koulutuksista

Yhteystiedot