Työpajat

Kolmituntiset Paralympiakomitean työpajat käsittelevät vammaisurheilun ja -liikunnan eri teemoja ratkaisukeskeisesti ja omakohtaiseen oivaltamiseen kannustavasti. Työpajoja voidaan järjestää joko yksittäisinä koulutuksina tai laajempina, tilaajan tarpeisiin räätälöityinä kokonaisuuksina.

Kaksipäiväiset koulutuskokonaisuudet Vammaisliikunnan ohjaajan ABC ja Vammaisurheilun valmentajan ABC kattavat työpajojen eri aihepiirit ja toimivat peruskursseina ohjaajille ja valmentajille. Vammaisliikunnan ohjaajan ABC sisältää työpajat 1-4 ja Vammaisurheilun valmentajan ABC työpajat 1-3 ja 5.

Työpajojen osaamistavoitteet

Työpaja 1. Johdanto vammaisurheiluun ja -liikuntaan

 • osallistuja hallitsee vammaisurheilun ja -liikunnan peruskäsitteistön ja osaa käyttää asiayhteyteen sopivia, neutraaleja käsitteitä
 • osallistuja tietää vammaisurheilun lajeja ja hahmottaa luokittelun perusajatuksen
 • osallistujalla on käsitys vammaisurheilun ja -liikunnan erilaisista toimijarooleista ruohonjuuritasolta huippu-urheiluun
 • osallistujalla on käsitys vammaisurheilun ja -liikunnan kentän kansallisesta ja kansainvälisestä organisoitumisesta

Työpaja 2. Vammaisliikunnan olosuhteet ja tukipalvelut

 • osallistuja ymmärtää lainsäädännön merkityksen vammaisen liikkujan tukipalveluiden ja osallistumisen mahdollistajana
 • osallistuja osaa ottaa huomioon liikunnan/urheilun esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyviä perusasioita ja ymmärtää niiden tärkeyden

Työpaja 3. Meitä on moneksi

 • osallistujalla on käsitys tyypillisimmistä liikkumisen ja toimintakyvyn rajoitteista ja siitä, mitä niiden kohdalla on hyvä huomioida liikuntaa ohjattaessa/urheiluvalmennuksessa
 • osallistuja ymmärtää, että jokaisen liikkujan toimintakyky on yksilöllinen, ja että tämä on laadukkaan vammaisurheilun ja -liikunnan lähtökohta
 • osallistuja hallitsee avustamisen ja opastamisen käytännön perustaidot
 • osallistuja tietää, miten saada kontakti, ohjeistaa ja reagoida ei-toivottuun käytökseen, jos ryhmässä on vilkkaista tai keskittymisongelmaisia liikkujia

Työpaja 4. Liikuntaa kaikille

a) Ohjaajana toimiminen

 • osallistuja ymmärtää hyvän suunnittelun merkityksen liikuntatuokion toteutuksessa
 • osallistujalla on perusvalmiudet jäsennellyn ja selkeän tuokion toteuttamiseen
 • osallistujalla on valmiuksia soveltaa toimintaa tarpeen mukaan
 • osallistuja hahmottaa inkluusion kirjo -ajattelumallin ja osaa soveltaa sitä käytäntöön

b) Pelit ja leikit tutuiksi

 • osallistuja osaa ohjata erilaisia matalan kynnyksen pelejä ja leikkejä sekä motorisia harjoitteita
 • osallistujalla on käytännön valmiudet soveltaa toimintaa osallistujien tarpeiden mukaisesti

Työpaja 5. Valmentaminen vammaisurheilussa

a) Valmennuksen erityispiirteitä

 • osallistuja ymmärtää yksilöllisten tarpeiden, edellytysten ja ratkaisujen merkityksen vammaisurheilussa
 • osallistuja osaa ottaa huomioon vammaisurheilun erityispiirteitä kokonaisvaltaisessa valmennuksessa
 • osallistujalla on käsitys siitä, kuinka vammaisurheilun valmennuksessa hyödyllisiä ratkaisuja voidaan hyödyntää myös vammattomien valmennuksen puolella

b) Vammaisurheilu tutuksi

 • osallistuja oppii vammaisurheilun lajeja käytännössä

Työpaja 6. Avoimet ovet – ratkaisuja yhteiseen toimintaan

 • osallistujalla on käsitys siitä, miten eri tavoin seurassa/yhdistyksessä/kerhossa tms. voidaan huomioida vammaisten liikkujien osallistumismahdollisuudet. (erillinen erityisryhmä tai osaksi seuran olemassa olevia ryhmiä)
 • osallistuja tietää, millaisia asioita on hyvä huomioida erityisryhmää suunniteltaessa ja otettaessa vammaisia liikkujia mukaan seuran/yhdistyksen/kerhon toimintaan
 • osallistujalla on käsitys siitä, millaisia erilaisia yhteistyömahdollisuuksia kannattaa pohtia ja mitä tukipalveluita toiminnan mahdollistamiseksi on tarjolla
 • osallistuja laatii konkreettisen ensi askeleiden suunnitelman seuransa tms. toiminnan ovien avaamisesta myös liikkujille, joilla on erityisen tuen tarve.

Paralympiakomitea järjestää koulutuksia eri puolilla Suomea yhteistyössä mm. oppilaitosten, kesäyliopistojen ja järjestöjen kanssa sekä tilauskursseja kaupungeille, kunnille ja muille työnantajille.

Lue lisää tulevista työpajakoulutuksista

Yhteystiedot