Vertaisverkostot

Perinteiset diagnoosipohjaisesti toimivat vammais- ja potilasjärjestöt ovat tärkeitä toimijaverkostoja. Vertaisryhmistä saa tukea ja tietoa. Erilaisten vammaryhmien tai potilasjärjestöjen omat ryhmät, lajit ja vertaisohjaajat ovat tärkeitä liikuntatiedon jakamisen ja vertaistuen paikkoja. Näissä järjestöissä tai järjestöjen ylläpitämissä kuntoutus-, asumispalvelu- ja työkeskuksissa työskentelee satoja vammaistyön ammattilaisia, jotka hyödyntävät Paralympiakomitean liikunta- ja urheilutoimintaa arjen työssään.

Invalidiliitto ja muut liikkumisvammaisten järjestöt

Liikkumisvammaisuuden alueella on useita valtakunnallisia toimijoita. Invalidiliitossa on 154 jäsenyhdistystä. Invalidiliiton jäsenyhdistykset henkilöjäsenineen (noin 32 000) muodostavat lähes puolet Paralympiakomitean yhdistysjäsenistä. Lisäksi liikkumis- ja toimimisesteisille järjestetään diagnoosiin, vertaisuuteen tai toimintakykyyn perustuvia kuntoutus- ja liikuntapalveluja monella taholla. Tällaisia liikuntavammaisuuden ja liikkumisesteisyyden alueella toimivia diagnoosipohjaisia järjestöjä ovat Invalidiliiton lisäksi esimerkiksi Aivoliitto, CP-liitto, Lihastautiliitto, Neuroliitto ja Reumaliitto. Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE:n ylläpitämä esteettömyyssivusto löytyy osoitteesta www.esteeton.fi.

Näkövammaisten Liitto

Näkövammaisten Liitto on Suomen näkövammaisyhdistysten kattojärjestö, joka edistää sokeiden ja heikkonäköisten ihmisten oikeuksien toteutumista, tuottaa erityispalveluja ja toimii näkemisen asiantuntijana Suomessa. Näkövammaisten Liittoon kuuluu 14 alueyhdistystä ja 11 toimialayhdistystä. Näkövammaisten Liitolla on noin 21 000 henkilöjäsentä. Näkövammaisliikunnan paikallisen ja aluetoiminnan keskeiset toimijat tulevat Näkövammaisten Liiton alueyhdistyksistä ja niiden paikalliskerhoista.

Kehitysvammaisten Tukiliitto

Kehitysvammaisten Tukiliiton tehtävänä on tukea jäsenistöään sekä puolustaa ja kehittää kehitysvammaisten ja heidän perheidensä yhteiskunnallista tasa-arvoa. Tukiliiton toiminnan perustana ovat yhdistykset, joiden keskeisenä tehtävänä on vertaistuen tarjoaminen ja sosiaalisen pääoman kasvattaminen. Tukiliitolla on 185 jäsenyhdistystä, 14 tukipiiriä ja niissä on lähes 18 000 henkilöjäsentä. Lisäksi Paralympiakomitea tekee tiivistä yhteistyötä Tukiliiton ylläpitämän Malike-toiminnan kanssa.

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl

FDUV on valtakunnallinen vammaisjärjestö, joka työskentelee ruotsinkielisten kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä edunvalvojana. FDUV:llä on jäsenenä 11 alueellista kehitysvammayhdistystä, joissa on noin 2 500 henkilöjäsentä.

Kehitysvammaliitto

Kehitysvammaliitto edistää kehitysvammaisten ja muiden oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten tasa-arvoa ja osallistumista yhteiskunnassa, kehittää palveluja sekä edistää alan tutkimusta. Sen varsinaisia jäseniä ovat yhteisöt, kuten kuntayhtymät, kunnat, seurakunnat, yhdistykset ja säätiöt, jotka tekevät kehitysvammatyötä tai toimivat muuten kehitysvammaisten ihmisten hyväksi.

Munuais- ja maksaliitto

Munuais- ja maksaliitto toimii munuais- ja maksapotilaiden etu-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. Työllään liitto ennaltaehkäisee munuais- ja maksasairauksia sekä edistää sairastuneiden hoitoa, kuntoutusta ja sosiaaliturvaa yhteistyössä koti- ja ulkomaisten järjestöjen sekä viranomaisten kanssa, joilla kaikilla on yhteinen päämäärä. Munuais- ja maksaliiton 20 jäsenyhdistyksessä on noin 6 000 henkilöjäsentä.

Sydän- ja keuhkosiirrokkaat - SYKE ry

SYKE ry on sydän-, keuhko- sekä sydän-keuhkosiirrokkaiden ja heidän läheistensä yhdysside ja etujärjestö. SYKE on Suomen Sydänliitto ry:n jäsen ja tekee yhteistyötä myös Hengitysliitto HELI:n kanssa. Yhdistykseen kuuluu noin 80 % siirrokkaista eli noin 500 henkilöä.

Kynnys ry

Kynnys ry on valtakunnallinen vammaisten henkilöiden ihmisoikeusjärjestö. Paralympiakomiteaa edeltänyt VAU ja Kynnys ry ovat toteuttaneet yhdessä liikuntapaikkojen esteettömyyteen liittyviä hankkeita.